ကၽြနု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆူဟိုင္(Zhuhai)ျပည္နယ္တြင္ ရုံးခ်ဳပ္ထားရွိကာ Meizu မွ ဖုန္းသုံးစြဲရာတြင္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း သုံးစြဲနိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ရုိးရွင္းျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ဖုန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
စီးပြားေရး ဒႆနမ်ားႏွင့္ ကတိတာဝန္မ်ားကို အေျခခံကာ ျပီးျပည့္စုံ၍ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ တိုးတက္မႈ လမ္းစဥ္ကိုလိုက္ျပီး Meizu မွ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ပိုမို ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိျပီး ျပဳျပင္မြမ္းမံထားသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဝန္ထမ္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္းေပါင္း ၆၀၀ေက်ာ္တို႔ျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ ေဟာင္ေကာင္၊ အစၥေရး၊ ရုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းနိုင္ငံတို႕တြင္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီးျဖစ္ပါသည္။
Meizu ဖုန္းမ်ားသည္ ေပါ့ပါးမႈ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ မ်က္ႏွာျပင္၊ အရည္အေသြးျမင့္ အသံစနစ္၊ အရည္အေသြးျမင့္ ကင္မရာ ႏွင့္ ရိုးရွင္းျပီး ေကာင္းမြန္လြန္းလွသည့္ အသြင္အျပင္မ်ား၊ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ သုံးစြဲရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းခံျခင္းစသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားပါရွိေသာ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ပါသည္။