တရားဝင္အသိေပးခ်က္

1. အေထြေထြ

1.1 ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္သည္ Zhuhai Meizu တယ္လီကြန္ ပစၥည္း ကုမၸဏီလီမိတက္ (Zhuhai Meizu Telecom Equipment Co., Ltd.) ၏တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ (ဤေနရာတြင္ "Meizu" ဟုေခၚသည္ ) တစ္ကိုယ္ရည္စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႕ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ တားျမစ္ထားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစသည္တို႕ကို ေသခ်ာစြာဖတ္သင့္သည္။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကူးခ်ျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအား အသံုးျပဳသူမွ တရား၀င္သိေပးစာ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္လံုး၀သေဘာတူနားလည္ျပီး၀က္ဘ္ဆုိဒ္အသံုးျပဳျပီးျခင္းျဖင့္ရရွိေသာစြန္႕စားမႈအားလံုးကိုတာ၀န္ယူပါသည္ဟုဆႏၵရွိပါသည္။

1.2 တရား၀င္အသိေပးစာ၏အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္အခ်ိန္ႏွင့္လိုက္၍ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္၊ထုိ႕ေၾကာင့္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္အသိေပးစရာတာ၀န္မရွိေသာ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အသံုးျပဳျခင္းကိုအမ်ားၾကီးအာရံုစိုက္သင့္ပါတယ္။

2. ၀န္ေဆာင္မႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

2.1 ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ရွိေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားအားလံုးသည္မည္သည့္အာမခံခ်က္မ်ား၊အေျခအေနမ်ားမရွိပဲ၊ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပဲ၊ပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ၊တိက်မႈအာမခံခ်က္မ်ားကန္႕သတ္မထားပဲအခ်ိန္မေရြး၊ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိပဲ "AS IS" ေထာက္ပံ့ထားသည္။

2.2 ထုိ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာေဖာ္ျပေပးသည္။ကြန္ရက္အသံုးျပဳခသည္တယ္လီကြန္ေအာ္ပေရတာမွသတ္မွတ္ထားေသာ၀န္ေဆာင္ခအတုိင္းသာက်သင့္ပါမည္။

2.3 ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ကိုးကားထားေသာသို႕မဟုတ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္အသံုးျပဳသူမ်ားအားအဆင္ေျပေစရန္တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသို႕ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွတင္ထားေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ Meizu ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွတာ၀န္မရွိပါ၊ထုိေၾကာင့္ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား၊ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး Meizuမွတာ၀န္မရွိပါ။ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သံုးမည့္ မည္သူမဆုိျဖစ္လာေသာ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္စြန္႕စားမႈေတြကိုသည္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

3. ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚကအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း

3.1 အသံုးျပဳသူမ်ားတင္လိုက္ေသာအသံမ်ား၊ဗီြဒီယိုမ်ား၊စာသာမ်ား၊ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္ျပီးယင္းတို႕ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွျပင္းျပင္းထန္ထန္ျပန္လည္စမ္းစစ္ရန္တာ၀န္မရွိပါ။အသံုးျပဳသူမ်ားသို႕မဟုတ္အခြင့္အေရးကိုင္ထားသူမ်ားမွသတ္မွတ္ထားသည္မဟုတ္လွ်င္အသံုးျပဳသူမ်ားမွတင္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္လိုင္စင္ျပဳရမည္ဟုယူဆျပီး Meizuမွ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚ တင္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာသံုးစြဲခြင့္အျမဲတမ္းရွိသည္။

3.2 ယူနစ္တစ္ခု သို႕မဟုတ္ အသံုးျပဳသူတစ္ေယာက္သည္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏တရား၀င္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တရားဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ Meizuသို႔ ယင္းတို႕မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာေရးထားေသာအခ်ိန္မီသတိေပးခ်က္ပို႕ေပးရမည္၊ပိုင္ဆိုင္မႈသက္ေသအေထာက္အထား၊သီးသန္႕ခ်ိတ္ဆက္မႈ (URL)ႏွင့္ တိက်ေသာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား အဆိုပါတရား၀င္အေၾကာင္းအခ်က္ကဲသို႕ တစ္ခုခုလက္ခံရရွိပါက Meizu မွ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။

4. မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္

4.1 ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွအသံုျပဳသူတစ္ေယာက္ေယာက္သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆံုးရႈံးျခင္းတစ္ခုခု၊ အခ်က္အလက္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးမႈအပါအ၀င္ အာမခံခ်က္မ်ား၊စာခ်ဳပ္၊တရားမနစ္နာမႈ၊မွားယြင္းေသာဥပေဒမ်ားသို႕မဟုတ္အျခားတရား၀င္မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိအေၾကာင္းရာတစ္ခုသို႕မဟုုတ္ကုန္ၾကမ္းတစ္ခုခုကူးယူျခင္းသို႕မဟုတ္ကူးခ်ျခင္းေၾကာင့္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚအၾကံေပးသည္ျဖစ္ေစတာ၀န္မရွိပါ။

4.2 ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္တင္ထားျပီးအသံုးျပဳသူမွတင္ထားေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒနဲ႕အညီစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲစည္းကမ္၊ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ဗဟိုုဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီစီမံခန္႕ခြဲခြင့္ႏွင့္ၾကီးမွဴးခြင့္ရွိျပီးထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးတာ၀န္ယူမႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။

4.3 အစိုးရေအဂ်င္စီႏွင့္အခြင့္အာဏာရွိေသာအာဏာရွိသူမ်ားဥပေဒသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္အညီအသံုးျပဳသူမ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖြင့္ဟခြင့္ရွိသည္။၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွအစိုးရေအဂ်င္စီႏွင့္အခြင့္အာဏာရွိေသာအာဏာရွိသူမ်ားအားျပည္သူလူထုလံုျခံဳေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာဥပေဒျဖင့္ေပးခြင့္ရွိျပီးထုိကိစၥအတြက္မည္သည့္တာ၀န္ရွိျခင္းမွက်ေရာက္ျခင္းမရွိပါ။

5. အစိုးရဥပေဒႏွင့္တရားစီရင္ပိုင္ခြင

5.1 ထုိအသိေပးခ်က္ေၾကာင့္ျငင္းခုန္မႈတစ္စံုတစ္ရာသို႕မဟုတ္ထုိ၀က္ဘ္ဆုိဒ္၏အသံုးျပဳမႈအားတရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၏ဥပေဒႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

5.2 အသိေပးခ်က္မွတစ္ဆင့္သို႕မဟုတ္၀က္ဘ္ဆုိဒ္အသံုးျပဳျခင္းမွထြက္ေပၚလာေသာျငင္းခုန္မႈမ်ားအားညွိႏႈိင္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ျငိႏႈိင္းမႈမေအာင္ျမင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ Meizuမွေျပျငိမ္းျခင္းအတြက္အေျခခ်ထားေသာျပည္သူ႕တရားရံုးသုိ႕တင္ျပႏုိင္သည္။

6. အျခား

6.1 Meizu သည္၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ေပၚလာေသာကြန္ျပဴတာဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာတုိင္းတာမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊အခ်က္အလက္ကြန္ရက္တြင္လံုး၀ကိုျပီးျပည့္စံုေသာလံုျခံဳေရးမရွိႏုိင္ပါ။၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွကြန္ျပဴတာဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကိုရွိျခင္မ်ားကိုလံုုး၀အာမမခံႏုိင္ပါ၊ထုိ႕ေၾကာင့္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ယင္းတို႕ကိုယ္တိုင္လံုျခံဳေရးသတိေပးခ်က္မ်ားထားရွိရပါမည္။၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွကြန္ျပဴတာဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကိုတာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။

6.2 ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားေသာနယ္ပယ္အတြင္း၀က္ဘ္ဆုိဒ္သည္သတိေပးခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပျပီးရွင္းလင္းခြင့္ရွိသည္။