သင္ ႏွစ္သက္ရာအေရာင္

ေခ်ာေမြ႕ေတာက္ေျပာင္၍ သဲမႈတ္ထားသည့္ သတၳဳကိုုယ္ထည္သည္ Meizu M3E အား အထက္တန္းစားဆန္သည့္ အသြင္သ႑န္ႏွင့္အတူ စြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အေရာင္ေလးမ်ိဳးထဲမွ တစ္ခုုစီအား ခံစားအသံုုးျပဳခြင့္ကိုု ေပးသည္။

ထုုတ္လုုပ္မႈ နည္းပညာ

Meizu M3E အား ေ၀ဟင္ေလေၾကာင္းသံုုး အဆင့္ရွိသည့္ အလူမီနီယမ္-မဂၢနီဆီယမ္ သတၳဳစပ္ကဲ့သိုု႔ေသာ အေကာင္းဆံုုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုု အသံုုးျပဳ၍ ေနာက္ဆံုုးေပၚ တိက်မႈျမင့္မားသည့္ နည္းပညာမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီး ထုုတ္လုုပ္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တမူထူးျခားေသာ လုုပ္ငန္းခြင္အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္သည့္ ခံစားမႈ ႏွင့္အတူ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ တည္ေဆာက္မႈ အရည္အေသြး အား ခံစားရေစႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

HD 5.5" ျမင္ကြင္းျပည့္
သစ္လြင္ေတာက္ပ၍ သဘာ၀က်ေသာ ၾကည့္ရႈခံစားမႈ အေတြ႕ အၾကံဳ

Meizu M3E ၏ HD ျမင္ကြင္းျပည့္သည္ IPS နည္းပညာအား အသံုုးျပဳထားသျဖင့္ သင့္မ်က္စိမ်ားအား အားစိုုက္အသံုုးျပဳရန္ မလိုုအပ္ဘဲ ထင္ရွားရွင္းလင္း၍ သဘာ၀က်ေသာ အေရာင္မ်ားအား ခံစားၾကည့္ရႈႏိုုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

403
PPI
450cd/m²
အထူး မ်က္ႏွာျပင္အလင္း တန္ဖိုုး
1000:1
ကြန္ထရတ္စ္

ဗဟိုုခ်က္ ရွစ္ခုု
ထိေရာက္အစြမ္းထက္၍ ပါ၀ါစြမ္းအင္ျမင့္မားေသာ

Meizu M3E အား ပါ၀ါစြမ္းအားေကာင္း၍ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ ျမင့္မားေသာ ဗဟိုုခ်က္ရွစ္ခုုပါ ပရိုုဆက္ဆာျဖင့္ တပ္ဆင္ထားျပီး၊ လိုုအပ္ခ်က္ မ်ားေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ ေခ်ာေမြ႕၍ အခ်ိန္တံုု႔ဆိုုင္းျခင္းမရွိေသာ အေတြ႕ အၾကံဳအား ရရွိေစေပမည္။ Meizu M3E အတြင္းမွ RAM မွတ္ဥာဏ္ 3GB ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ားအၾကား လွ်င္ျမန္စြာ ေရႊ႕ ေျပာင္းရာတြင္ မည္သည့္ ျပသနာမ်ားမွ ရွိမည္မဟုုတ္ေပ။ ေနာက္ခံ အပလီေကးရွင္းမ်ားအား ပိတ္ရန္လည္း လိုုအပ္ေတာ့မည္ မဟုုတ္ေပ။

ေခ်ာေမြ႕ ေသာ SIM ကဒ္ ႏွစ္ကဒ္ ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ကြန္ယက္ ကယ္ရီယာ ႏွစ္ခုုအား သက္ေတာင့္သက္သာ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

Sony IMX258 CMOS 13 megapixel

အေနာက္ကင္မရာ၏ 13-megapixel တြင္ လွ်င္ျမန္ေသာ 0.2s PDAF ေအာ္တိုုဖိုုးကပ္စ္တစ္ခုု ပါ၀င္သည့္အတြက္ အတုုမရွိေသာ လွ်ပ္တျပက္ ရိုုက္ခ်က္ မ်ား အား တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်မရရွိဖူးေသာ အရည္အေသြးျဖင့္ ဖမ္းယူရရွိေစႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ƒ/2.2 အလင္း၀င္ေပါက္၊ 5-မ်ိဳးပါ မွန္ဘီလူး ႏွင့္ အရည္အေသြး ႏွစ္မ်ိဳးပါသည့္ ဖလက္ရွ္မီးတိုု႔သည့္ မည္သည့္ အလင္းေရာင္ အေျခအေနမ်ိဳး တြင္မ ဆိုု သစ္လြင္ေတာက္ပေသာ ဓာတ္ပံုုမ်ားအား ရရွိေစေပမည္။ 5-megapixel ရွိ၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ƒ/2.0 အလင္း၀င္ေပါက္ ပါ၀င္ေသာ ေရွ႕ကင္မရာသည္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ FotoNation 2.0 ႏွင့္ Face AE နည္းပညာမ်ား ႏွင့္အတူ သင့္ ဆဲလ္ဖီမ်ားအား အစဥ္ ၾကည့္ေကာင္းေနေစမည္ ျဖစ္သည္။

mTouch

တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ mTouch လက္ေဗြအာရံုုခံသည္ သင့္ဖုုန္းအား မ်က္စိတစ္ခတ္အတြင္းတြင္ပင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေလာ့ခ္ဖြင့္ေစႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။

mCharge

တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ mCharge နည္းပညာသည္ ဘက္ထရီ သက္တမ္း အား ေလ်ာ့က်သြားေစျခင္းမရွိဘဲ လွ်င္ျမန္၍ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အားသြင္းႏိုုင္မႈကိုု ခြင့္ျပဳေပးသည္။

30 မိနစ္ 1 နာရီ
မွတ္ခ်က္ -
  • 1、ဤ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ ျပသထားသည့္၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားသည့္ အားလံုုးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ထုုတ္ကုုန္ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ စစ္ေဆးခ်က္ ေဒတာမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈ ႏွင့္ အေသးစိတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား တိုု႔သည္ ကိုုးကားမႈျပဳရန္အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္ျပီး၊ အေျပာင္းအလဲရွိေကာင္း ရွိႏိုုင္ ေပသည္။ အားလံုုးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ကုုန္ပစၥည္းလက္စြဲစာအုုပ္တိုု႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
  • 2、အျခားတြင္ တျခားေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ ဤ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ ေပၚရွိ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုုးသည္ Meizu ဓာတ္ခြဲခန္းမွ စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ားအား ကိုုယ္စားျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားလက္ေအာက္တြင္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားသည့္ အတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေပသည္၊ သိုု႔ပါသျဖင့္ အသံုုးျပဳသူမ်ားသည္ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းအား လက္ေတြ႕ ကိုုယ္ပိုုင္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈအေပၚတြင္ အမွီျပဳရန္ လိုုအပ္ေပသည္။