ထင္ရွားရွင္းလင္း၍ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ

Meizu M3 Max ၏ ပါ၀ါထိေရာက္အစြမ္းထက္ေသာ 6-inch HD ျမင္ကြင္းျပည့္ သည္ ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ ထင္ရွားေသာ အေရာင္အတြက္ IPS နည္းပညာအေပၚ အေျခခံထားျပီး၊ သင့္မ်က္စိမ်ား အားစိုုက္အသံုုးျပဳရန္ မလိုုအပ္ဘဲ ေကာင္းမြန္လွ ေသာ ၾကည့္ရႈခံစားမႈ အေတြ႕အၾကံဳကိုု သင့္ထံ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

4100mAh ဘက္ထရီ
တစ္ေန႔တာလံုုးအတြက္ ပါ၀ါစြမ္းအင္

ၾကီးမားေသာ 4100mAh ဘက္ထရီျဖင့္ ျပန္လည္အားသြင္းရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ပူစရာမလိုုဘဲ တစ္ေန႔တာလံုုး အသံုုးျပဳႏိုုင္ေပမည္။

  • 9 GPS နာရီခ်ိန္မ်ား
  • 10.2 ဗီဒီယိုု ျပန္လည္ၾကည့္ရႈမႈ နာရီခ်ိန္မ်ား
  • 17.2 စာရြက္စာတမ္းမ်ား တည္းျဖတ္ခ်ိန္နာရီမ်ား

3GB RAM 64GB အတြင္းပိုုင္း သိုုေလွာင္မႈ

ၾကီးမားေသာ RAM 3GB ႏွင့္ အတြင္းပိုုင္းသိုုေလွာင္မႈ 64GB တိုု႔ႏွင့္အတူ M3 Max သည္ သင့္အား သင္ လိုုအပ္ေသာအရာမွန္သမွ်အတြက္ လံုုေလာက္ေသာ ေနရာ ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္တိုု႔ထက္ပင္ပိုု၍ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အတြင္းပိုုင္းသိုုေလွာင္မႈအား 128GB အထိပင္ ဆက္လက္ ခ်ဲ႕ ထြင္ႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္သန္႔စင္ထားသည့္ သတၳဳ

M3 Max ၏ သတၳဳကိုုယ္ထည္အား CNC ႏွစ္ဆင့္အလင္းေပးျခင္း ႏွင့္ နာႏိုု-ထည့္သြင္းမႈ ပံုုသြင္းမိုု ကဲ့သိုု႔ေသာ ေနာက္ဆံုုးေပၚ နည္းပညာမ်ားအား အသံုုးျပဳ၍ ထုုတ္လုုပ္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ ဒီဇိုုင္း ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ ခံႏိုုင္ရည္စြမ္းတိုု႔ကိုု ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။

8-core ပရိုုဆက္ဆာ
လွ်င္ျမန္၍ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ

M3 Max ၏ လွ်င္ျမန္ေသာ ဗဟိုုခ်က္ရွစ္ခုုပါ ပရိုုဆက္ဆာသည္ အျမင့္ဆံုုး ၾကိမ္ႏႈန္း 1.8GHz အထိ ေပါင္းစပ္ထားမႈႏွင့္အတူ အားလံုုးေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ားအတြက္ ပါ၀ါ ႏွင့္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈတိုု႔ကိုု ေထာက္ပံ့ေပးေပသည္။

13-megapixel အေနာက္ ကင္မရာ
5-megapixel အေရွ႕ ကင္မရာ

အေနာက္ကင္မရာအား ပရီမီယံအဆင့္ျမင့္ 13-megapixel SONY CMOS အာရံုုခံ၊ က်ယ္၀န္းေသာ ƒ/2.2 အလင္း၀င္ေပါက္ ႏွင့္ ႏွစ္လံုုးတြဲ သဘာ၀ LED ဖလက္ရွ္မီး တိုု႔ျဖင့္ ပါ၀ါေပးထားျပီး၊ မည္သည့္ အလင္းေရာင္ အေျခအေနမ်ားတြင္မဆိုု မွင္သက္ဖြယ္ဓါတ္ပံုုမ်ားအား ရရွိေစေပမည္။ ေကာင္းမြန္လွပေသာ ဆဲလ္ဖီပံုုမ်ား ရိုုက္ကူးႏိုုင္ေစရန္အတြက္မူ 5-megapixel ျဖင့္ ƒ/2.0 အလင္း၀င္ေပါက္ ပါ၀င္ေသာ အေရွ႕ကင္မရာအား သင္ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကင္မရာဖုုထြက္ေနမႈမပါ၀င္ဘဲ ေခ်ာေမြ႕ ၍ တင့္တယ္လွပသည့္ ဒီဇိုုင္းပံုုစံ။

mTouch
ပိုုမိုုျမင့္မားေသာ ထိေရာက္အစြမ္းထက္မႈ ႏွင့္ လံုုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းမႈ

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ mTouch လက္ေဗြအာရံုုခံသည္ အခ်ိန္မကုုန္၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္စကားလံုုးမ်ား ရိုုက္သြင္းေနရန္ မလိုုအပ္ဘဲ M3 Max အား လွ်င္ျမန္၍ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရစြာ ေလာ့ခ္ဖြင့္ႏိုုင္ခြင့္ကိုု ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

mCharge

M3 Max သည္ ဘက္ထရီသက္တမ္း ေလ်ာ့က်သြားေစျခင္းမရွိဘဲ လံုုျခံဳအႏၱရာယ္ ကင္း၍ လွ်င္ျမန္ေသာ အားသြင္းမႈအတြက္ mCharge လွ်င္ျမန္ေသာ အားသြင္းမႈ နည္းပညာအား ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ဘက္ထရီအား မိိနစ္ 30 အတြင္းတြင္ပင္ 45% အထိ အားသြင္းႏိုုင္ေပသည္။