mTouch လက္ေဗြ အာရံုုခံၾကာရွည္ခံေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္းအတြက္ ပိုက်ယ္ေသာ ဘက္ထရီ

ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အေရာင္မ်ား၊ ေခတ္ဆန္ေသာ ပံုသ႑ာန္

M5 ပံုစံ သည္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အေရာင္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲတြင္ က်စ္လ်စ္ေၾကာ့ေမာ့မႈအတြက္ CNC နည္းပညာ
တိုးျမႇင့္မႈျဖင့္အတူ ထင္ထင္ရွားရွား ပိုလီကာဗြန္နိတ္ အဖံုးျဖင့္ ျပသၿပီး ထိေရာက္၍တြက္ေျခကိုက္ေသာ တို႔ထိမႈႏွင့္ ခံစားမႈ ေပးပါသည္။

 • အျဖဴ

  တစ္ခုခ်င္းသာမကဘဲ ကမၻာအႏွံ႕ ျဖစ္သည္။ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ ေနာက္ေက်ာ ၿပီးဆံုးမႈအတြက္ ျမင့္ေသာ-အပူခ်ိန္ လုပ္ငန္းစဥ္စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အေနာက္ဘက္စာမ်က္ႏွာအဖံုးအား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

 • ႏိုု႔ႏွစ္စိမ္းေရာင္

  ႏိုု႔ႏွစ္စိမ္းေရာင္ M5 တြင္ UV ကုုတ္တင္ အပိုုေဆာင္း အၾကည္လႊာတစ္ခုု ပါ၀င္သည့္အတြက္ ေနာက္ေက်ာအဖံုုးအား အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ သစ္လြင္၊ ေတာက္ေျပာင္ေနေစမည္ ျဖစ္သည္။

 • ရွန္ပိန္းေရႊေရာင္

  ဤေနာက္ေက်ာအဖံုုးအား အျပာေရာင္ဗားရွင္းကဲ့သိုု႔ပင္ တူညီေသာ နည္းလမ္းအသံုုးျပဳျပီး စပေရးမႈတ္ေဆးေရာင္သုုတ္ထားပါသည္၊ သိုု႔ေသာ္ ရွန္ပိန္းေရႊေရာင္ဗားရွင္း၏ အျပီးသတ္ပံုုစံသည္ M5 အား ဇိမ္ခံတန္ဖိုုးၾကီးပစၥည္းပံုုစံ ထိေတြ႕ မႈကိုု ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

 • အျပာ

  M5 အျပာေရာင္ အက္ဒီရွင္၏ အဖံုုးအား 85°C အပူခ်ိန္တြင္ စပေရးမႈတ္ ေဆးေရာင္သုုတ္ထားပါသည္။ ဤနည္းလမ္းေၾကာင့္ အဖံုုးအား ေခ်ာေမြ ေတာက္ေျပာင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ကိုု ရရွိေစပါသည္။

 • မည္းနက္ေသာ

  ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ M စီးရီးအတြင္း ပထမဆံုုး ကိရိယာျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ M5 အား အနက္ေရာင္သိပ္ အေရာင္ျဖင့္လည္း ရရွိႏိိုုင္ပါသည္။ အိုုလီယိုုဖိုုးဘစ္ ပိုုလီကာဗြန္နိဒ္ အဖံုုးအား ဤကဲ့သိုု႔ေသာ တင့္တယ္လွပသည့္ အသြင္သ႑န္ရရွိေစရန္ ဂရုုတစိုုက္ လက္မႈျပဳဖန္တီး၊ ေဆးျခယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

5.2-inch HD စခရင္မ်က္ႏွာျပင္၊ အျပာႏုုေဖလ္တာ

M5 ၏ အျပည့္၀ အလႊာပါးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ထားသည့္ 5.2-inch HD ျမင္ကြင္းသည္ အေရာင္ေတာက္ပေသာ ရုုပ္ပံုုအရည္အေသြးအား ရရွိေစရန္ အတြက္ IPS နည္းပညာေပၚတြင္ အေျခခံေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည့္ အျပာႏုုေရာင္ေဖလ္တာသည္ မ်က္စိ အာရံုုစူးစိုုက္ရမႈအား ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္အတြက္ အျပာႏုုေရာင္ ထုုတ္လႊင့္မႈအား အလိုုေလ်ာက္ ခ်ိန္ညွိေပးသည္။

mTouch ၏ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈ ႏွင့္ လံုုျခံဳစိတ္ခ်ရစြာ ၀င္ေရာက္အသံုုးျပဳႏိုုင္မႈ

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ စမ္းသပ္ သက္ေသျပဳထားျပီးျဖစ္ေသာ mTouch လက္ေဗြ အာရံုုခံအား M5 ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ အဆင္ေျပစြာေနရာခ်ထားသျဖင့္ လွ်င္ျမန္၍ စိတ္ခ်ရေသာ ၀င္ေရာက္အသံုုးျပဳႏိုုင္မႈကိုု ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

mBack ျဖင့္ လြယ္ကူေသာ လမ္းေၾကာင္းညႊန္

0.2s အတြင္း လက္ေဗြရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ

3070mAh ဘက္ထရီ
တစရက္လံုုး အသံုုးျပဳရန္အတြက္ လံုုေလာက္ေသာ ပါ၀ါစြမ္းအား

ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် အေကာင္းဆံုုးေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္းအတြက္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ M5 အား ၾကီးမားသည့္ 3070mAh ဘက္ထရီတစ္လံုုးျဖင့္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ Flyme စီမံလည္ပတ္မႈစနစ္အတြင္းမွ တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ဘက္ထရီ၏ အေကာင္္းဆံုုးေသာ ပါ၀င္မႈမ်ားသည္ ဘက္ထရီအား ပိုုမိုုပင္ ၾကာရွည္ခံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္။

 • 5 နာရီခ်ိန္မ်ား
  ဓာတ္ပံုုဆိုုင္ရာ

 • 9 နာရီခ်ိန္မ်ား
  ဂိမ္းကစားျခင္း

 • 37 နာရီခ်ိန္မ်ား
  စကားေျပာခ်ိန္

 • 66 နာရီခ်ိန္မ်ား
  သီးခ်င္း ျပန္လည္နားေထာင္ျခင္း

ဗဟိုုခ်က္ရွစ္ခုုပါ ပရိုုဆက္ဆာ၊ 3GB RAM

M5 အား လွ်င္ျမန္ေသာ ဗဟိုုခ်က္ရွစ္ခုုပါ ပရိုုဆက္ဆာႏွင့္အတူ အျမင့္ဆံုုး ၾကိမ္ႏႈန္း 1.5 GHz ႏွင့္ RAM 3GB တိုု႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားသည့္အတြက္
အျမင့္မားဆံုုးေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္းအား ေသခ်ာေစမည့္အျပင္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလည္း ရရွိေစေပမည္။

13-megapixel CMOS အာရံုုခံ၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျခရာခံေထာက္လွန္းမႈ AF

တိုုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ 13-megapixel ကင္မရာသည္ အလင္းေရာင္နည္းသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ အတုုမရွိသည့္ အခိုုက္အတန္႔မ်ားကိုု ဖမ္းယူရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျခရာခံေထာက္လွန္းမႈ ေအာ္တိုုဖိုုးကပ္စ္သည္ သင့္ဓာတ္ပံုုမ်ားအား အခ်ိန္တိုုင္း ျပတ္သားၾကည္လင္ေစရန္ ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။

 • ၾကီးမားေသာ ƒ/2.2 အလင္း၀င္ေပါက္

 • လွပေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပါ၀င္မႈမ်ား

 • Face AE နည္းပညာ

မွတ္ခ်က္ -
 • 1、ဤ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ ျပသထားသည့္၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားသည့္ အားလံုုးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ထုုတ္ကုုန္ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ စစ္ေဆးခ်က္ ေဒတာမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈ ႏွင့္ အေသးစိတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား တိုု႔သည္ ကိုုးကားမႈျပဳရန္အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္ျပီး၊ အေျပာင္းအလဲရွိေကာင္း ရွိႏိုုင္ ေပသည္။ အားလံုုးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ကုုန္ပစၥည္းလက္စြဲစာအုုပ္တိုု႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
 • 2、အျခားတြင္ တျခားေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ ဤ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ ေပၚရွိ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုုးသည္ Meizu ဓာတ္ခြဲခန္းမွ စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ားအား ကိုုယ္စားျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားလက္ေအာက္တြင္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားသည့္ အတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေပသည္၊ သိုု႔ပါသျဖင့္ အသံုုးျပဳသူမ်ားသည္ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းအား လက္ေတြ႕ ကိုုယ္ပိုုင္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈအေပၚတြင္ အမွီျပဳရန္ လိုုအပ္ေပသည္။