ကြန္တိုုုုျပဳထားသည့္ အနားေစာင္းမ်ား

mTouch လက္ေဗြ အာရံုုခံ

5-inch အျပည့္၀ အလႊာပါးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ထားသည့္ စခရင္မ်က္ႏွာျပင္
လုုပ္ငန္းခြင္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ျပဳထားသည့္ ဒီဇိုုင္း

U10 ၏ အျပည့္၀ အလႊာပါးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ထားသည့္ စခရင္မ်က္ႏွာျပင္ သည္ ေနာက္ဆံုုးေပၚ IPS ျမင္ကြင္းနည္းပညာ၏အကူအညီႏွင့္အတူ ခ်ဲ႕ထြင္ထားသည့္ ျမင္ကြင္းနယ္ပယ္တစ္ခုု ႏွင့္ ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ အေရာင္တိုု႔အား ျပသကမ္းလွမ္း ေပးထားသည္။ U10 ၏ လုုပ္ငန္းခြင္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ထားေသာ ဒီဇိုုင္းပံုုစံသည္ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ပင္လွ်င္ အသံုုးျပဳရလြယ္ကူေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဖန္သား ႏွင့္ သတၳဳတိုု႔၏ ေပါင္းစပ္မႈ
လွပသည့္အျပင္ ေရရွည္ခံမႈ

U10 သည္ ၎၏ စတိုုင္က်လွပေသာ ဖန္သား ႏွင့္ သတၳဳႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္မႈ ႏွင့္အတူ တင့္တယ္က်က္သေရရွိ၍ ေရရွည္ခံမႈကိုုပါ ေပါင္းစပ္ ဖန္တီးထားေပသည္။ ေျပျပစ္ေသာ ကိုုယ္ထည္အား ကြန္တိုုျပဳထားေသာ အနားေစာင္းမ်ား ႏွင့္အတူ 2.5D ဖန္သားအား အသံုုးျပဳ၍ ဖန္တီးထားေပသည္။ ေခတ္စားေနသည့္ အေရာင္ ေလးေရာင္ထဲမွ သင့္အား ကိုုယ္စားျပဳသည့္ အေရာင္ တစ္ေရာင္အား ေရြးခ်ယ္လိုုက္ပါ - အျဖဴ၊ အနက္၊ ရွန္ပိန္းေရႊေရာင္ သိုု႔မဟုုတ္ ႏွင္းဆီေရႊေရာင္။

13-megapixel ကင္မရာ၊ အတုုမရွိသည့္ အခိုုက္အတန္းမ်ားအား ဖမ္းယူရိုုက္ ကူး ေပးေပမည္

U10 ၏ 13-megapixel ကင္မရာသည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျခရာခံ ေထာက္လွန္းမႈ ေအာ္တိုုဖိုုးကပ္စ္ ႏွင့္ ႏွစ္လံုုးတြဲ LED ဖလက္ရွ္မီး တိုု႔ကဲ့သိုု႔ေသာ ေနာက္ဆံုုးေပၚ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအား အသံုုးျပဳထားျပီး၊ သင္ ဖမ္ယူရိုုက္ကူး ထားလိုုေသာ အခိုုက္အတန္႔မ်ား အားလံုုးအတြက္ ျဖစ္ႏိုုင္သမွ် အေကာင္းဆံုုး ဓာတ္ပံုုရိုုက္ကူးမႈ အေတြ႕ အၾကံဳအား သင့္ထံ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

64-bit octa-core ပရိုုဆက္ဆာ
ေခ်ာေမြ႕ေတာက္ေျပာင္သည့္ ဒီဇိုုင္း – ျမင့္မားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္

U10 သည္ ၎၏ ထူးျခားသည့္ဒီဇိုုင္းေၾကာင့္သာလွ်င္မက ဂိမ္းမ်ား ႏွင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးအတြက္ ေကာင္းမြန္လွေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္သည့္အတြက္လည္း ထင္ရွားေပသည္။

SIM ကဒ္ ႏွစ္ကဒ္ ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့မႈ

U10 တြင္ SIM ကဒ္ ထည့္သည့္ အေပါက္ ႏွစ္ခုုပါ၀င္ျပီး၊ ႏွစ္မ်ိဳး-အသင့္ထား မုုဒ္သည္ သင့္အား တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ SIM ကဒ္ ႏွစ္ကဒ္အား အသံုုးျပဳႏိုုင္ခြင့္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

2760 mAh ဘက္ထရီ၊ တစ္ရက္လံုုးအသံုုးျပဳရန္အတြက္ လံုုေလာက္ေသာ ပါ၀င္စြမ္းအား

U10 တြင္ 2760 mAh ဘက္ထရီတစ္လံုုးပါ၀င္ျပီး၊ ၎သည္ ျပန္လည္ အားသြင္းစရာမလိုုဘဲ တစ္ရက္တာလံုုး အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ဘက္ထရီသည္ ပိုု၍ လွ်င္ျမန္ျပီး၊ လံုုျခံဳအႏၱရာယ္ ကင္းေသာ အားသြင္းမႈအားလည္း ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ထားသည္။

သင္၏ လက္ေဗြရာသည္ ေသာ့ပင္ ျဖစ္သည္။

အလြန္လွ်င္ျမန္ေသာ mTouch လက္ေဗြဖတ္ကိရိယာသည္ သင့္ဖုုန္းအား တစ္ခ်က္ထိရံုုျဖင့္ 0.2 စကၠန္႔အတြင္း ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရစြာ ေလာ့ခ္ဖြင့္ေပးႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။