က်က္သေရရွိတင့္တယ္သည့္ မ်ဥ္းေကြးထားေသာ စခရင္မ်က္ႏွာျပင္
လက္ေဗြရာ အသိအမွတ္ျပဳသည့္၊ ထိုု႔ျပင္ အလွအပ ကင္မရာ

8-core ပရိုုဆက္ဆာ၊ ေခ်ာေမြ႕ေသာ တစ္ခ်ိန္တည္းအလုုပ္အမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္း

U20 အား 8-core ပရိုုဆက္ဆာတစ္ခုုျဖင့္ ပါ၀ါေပးထားျပီး၊ RAM 3GB အထိ ပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ ၾကိမ္ႏႈန္း 1.8 GHz အထိ ရွိသည့္အတြက္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားသည့္ ဂိမ္းေဆာ့ကစားမႈမ်ား ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း အလုုပ္အမ်ားျပား ေဆာင္ရြက္ျခင္း တိုု႔အတြက္ပင္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္စြမ္းအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။

5.5-inch HD ျမင္ကြင္းျပည့္

U20 ၏ အျပည့္၀ အလႊာပါးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ထားသည့္ 5.5-inch 1080p ျမင္ကြင္း သည္ ရုုပ္ပံုုမ်ားအား ထင္ရွားရွင္းလင္းသည့္ အေရာင္မ်ား၊ ထိုု႔ျပင္ အေသးစိတ္ တစ္ခုုခ်င္းစီ သစ္လြင္ေတာက္ပမႈကိုု ေထာက္ပံ့ေပးေပမည္။

ပရီမီယံ ပါ၀င္ကိရိယာမ်ား

U20 သည္ ေကာင္းမြန္လွေသာ အသြင္သ႑န္၊ ခံစားမႈတိုု႔အတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္ ဖန္သားျပင္ ပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ ခိုုင္မာေသာ သတၳဳဖရိန္ေဘာင္တစ္ခုုအား ထည့္သြင္းထားေပသည္။

13-megapixel ကင္မရာ၊ ထူးျခားသည့္ အလင္းေလ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ƒ/2.2 အလင္း၀င္ေပါက္တစ္ခုု ႏွင့္ ႏွစ္လံုုးတြဲ LED ဖလက္ရွ္မီးတစ္ခုု ပါ၀င္သည့္ 13-megapixel ရွိေသာ အေနာက္ ကင္မရာသည္ အလင္းေပးမႈ ညံ့ဖ်င္းလွေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ အရည္အေသြးျမင့္ ရုုပ္ပံုုမ်ားအား ထုုတ္လုုပ္ေပးႏိုုင္ေပသည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျခရာခံေထာက္လွန္းမႈ ေအာ္တိုုဖိုုးကပ္စ္သည္ အံ၀င္ခြင္က်မရွိေသာ ရုုတ္တရက္လႈပ္ရွားမႈ အခိုုက္အတန္႔မ်ားကိုုပင္ ဖမ္းယူရိုုက္ကူးႏိုုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ အလွအပဆိုုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ထားေသာ 5-megapixel ရွိသည့္ အေရွ႕ကင္မရာမွာမူ သင္၏ ဆဲလ္ဖီ ရိုုက္ကူးမႈမ်ားအား အစဥ္ ၾကည့္ေကာင္းလွပေနေစမည္မွာ အေသခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။

mTouch

သင့္ဖုုန္းအား သင္ ေလာ့ခ္ျဖဳတ္၀င္သည့္အခ်ိန္တိုုင္းတြင္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ လွိ်ဳ႕ ၀ွက္စကားလံုုးမ်ားအား ရိုုက္သြင္းေနရန္ လိုုအပ္ေတာ့မည္ မဟုုတ္ေပ။ ျမန္ဆန္၍ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လက္ေဗြရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈအတြက္ U20 တြင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ mTouch လက္ေဗြအာရံုုခံကိရိယာ ပါ၀င္ေပသည္။

ေနာက္ဆံုုးေပၚ စီမံလည္ပတ္မႈစနစ္

U20 တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ ဘ၀ေနထိုုင္မႈတစ္ခုုအတြက္ သင္ လိုုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုုးအား ေခ်ာေမြ႕စြာ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ငွာ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ တိုုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳထားေသာ Flyme စီမံလည္ပတ္မႈစနစ္လည္း ပါရွိေပသည္။

မွတ္ခ်က္ -

1. ဤ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ ျပသထားသည့္၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အားလံုုးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ထုုတ္ကုုန္ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ စစ္ေဆးခ်က္ ေဒတာမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မႈ ႏွင့္ အေသးစိတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတိုု႔သည္ ကိုုးကားမႈျပဳရန္အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္ျပီး၊ အေျပာင္းအလဲရွိေကာင္းရွိႏိုုင္ေပသည္။ အားလံုုးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ကုုန္ပစၥည္းလက္စြဲစာအုုပ္တိုု႔အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

2. အျခားတြင္ တျခားေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ ဤ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ ေပၚရွိ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုုးသည္ Meizu ဓာတ္ခြဲခန္းမွ စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ားအား ကိုုယ္စားျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားလက္ေအာက္တြင္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားသည့္ အတိုုင္းအတာတစ္ခုုအထိ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုုင္ေပသည္၊ သိုု႔ပါသျဖင့္ အသံုုးျပဳသူမ်ားသည္ ထုုတ္ကုုန္ပစၥည္းအား လက္ေတြ႕ ကိုုယ္ပိုုင္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈအေပၚတြင္ အမွီျပဳရန္ လိုုအပ္ေပသည္။