ประกาศทางกฎหมาย

1. ทั่วไป

1.1 นี่เป็นเว็บไซต์ทางการของ Zhuhai Meizu Telecom Equipment Co., Ltd. (ภายหลังจากนี้ เรียกว่า "Meizu") เพื่อใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ควรอ่านถ้อยแถลง เงื่อนไข ฯลฯ บนเว็บไซต์อย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์ การดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ หรือการใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยทันที โดยจะถือว่าผู้ใช้ได้เข้าใจและยินยอมโดยสมบูรณ์ต่อเงื่อนไขในหนังสือบอกกล่าวทางกฎหมาย และเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมด รวมทั้งความรับผิดตามกฎหมายในการเรียกดูเว็บไซต์

1.2 เนื้อหาในหนังสือบอกกล่าวทางกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงบางครั้งบางคราว ดังนั้นผู้ใช้ควรต้องระมัดระวังอย่างสูงถึงการใช้เว็บไซต์ ที่ไม่แสดงข้อผูกมัดไว้ในการแจ้งเตือน

2. เงื่อนไขการบริการ

2.1 ข้อมูลทั้งหมดและซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ ได้รับการจัดหาไว้ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ แสดงหรือบอกเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่บอกเป็นนัยถึงความถูกต้อง ทันตามความต้องการและไม่ละเมิดสิทธิ์

2.2 เว็บไซต์ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายที่ไม่เกิดขึ้นจะได้รับการรวบรวมโดยผู้ดำเนินการโทรคมนาคม

2.3 ข้อมูลอ้างอิงหรือที่เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ เนื้อหาและคำอธิบาย หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนออยู่บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันไม่อยู่ภายใต้บังคับการควบคุมของ Meizu ดังนั้น Meizu จึงไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น (รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามภายหลังจากนี้) ผู้ใช้ใด ๆ ที่เลือกใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

3. การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์

3.1 เว็บไซต์ไม่มีภาระหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบออดิโอ วิดีโอ ข้อความ รูปภาพ และเอกสารอื่นที่อัปโหลดโดยผู้ใช้อย่างเข้มงวด ผู้ที่ต้องการความแน่ใจว่าเอกสารใดที่อัปโหลดจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ใช้ หรือผู้ครอบครองสิทธิ การอัปโหลดข้อมูลโดยผู้ใช้จะถือว่าเป็นการยินยอม และ Meizu มีสิทธิ์โดยถาวรอย่างอิสระที่จะใช้เอกสารที่อัปโหลดไปที่เว็บไซต์

3.2 หากกลุ่มบุคคล หรือบุคคลพิจารณาว่าเนื้อหาของเว็บไซต์อาจละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบตามกฎหมายของพวกเขา ต้องทำหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ Meizu ทราบโดยทันทีเพื่อทำการระบุตัวตนของพวกเขา ใบรับรองการครอบครองสิทธิ์ ลิงก์ (URL) ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงรายละเอียดการละเมิด เมื่อได้รับเอกสารด้านกฎหมายดังกล่าวแล้ว Meizu จะทำการลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ได้รับการกล่าวหาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันเป็นไปตามกฎหมาย

4. การบอกเลิกข้อเรียกร้อง

4.1 เว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ของผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายของข้อมูลอันเนื่องจากการสำเนา หรือดาวน์โหลดข้อมูล หรือเอกสารบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะอยู่บนฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด การกระทำโดยมิชอบ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่ และไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้จะได้รับการแนะนำไว้บนเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม

4.2 เว็บไซต์ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลข้อมูล รวมถึงถ้อยแถลงที่ได้อัปโหลดและตีพิมพ์โดยผู้ใช้ อันเป็นไปตามกฎหมายประจำชาติ ข้อกำหนดและกฎที่ประชุม รวมถึงกฎของศูนย์กลางซอฟต์แวร์ แต่ไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับสิ่งดังกล่าว

4.3 หากเจ้าหน้าที่รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ อันเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติการบริหาร เว็บไซต์จะต้องจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจภายใต้กฎหมาย หรือเพื่อจุดประสงค์แห่งความปลอดภัยสาธารณะ โดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใด ๆ

5. กฎหมายการควบคุมดูแลและเขตอำนาจตามกฎหมาย

5.1 ข้อพิพาทใด ๆ อันเนื่องจากการหนังสือบอกกล่าวนี้ หรือการใช้เว็บไซต์ที่ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

5.2 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหนังสือบอกกล่าว หรือการใช้เว็บไซต์จะต้องได้รับการแก้ไขโดยการเจรจาต่อรอง ในกรณีที่การเจรจาต่อรองล้มเหลว ข้อพิพาทอาจถูกส่งไปยังศาลประชาชนในเมืองที่ Meizu ตั้งอยู่เพื่อการทำข้อตกลง

6. อื่น ๆ

6.1 แม้ว่า Meizu ได้ใช้มาตรการอันสมเหตุสมผลในการหลบหลีกไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บเพจก็ตาม แต่การรักษาความปลอดภัยอันดีเยี่ยมอย่างสมบูรณ์บนเครือข่ายข้อมูลยังคงไม่มีอยู่ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะปลอดไวรัสได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังในการปกป้องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ สำหรับไวรัสคอมพิวเตอร์

6.2 ภายในขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมาย เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะแปลความ และอธิบายหนังสือบอกกล่าว