Thông Báo Pháp Lý

1. Tuyên bố chung

1.1 Trang web này là trang web chính thức của Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông Meizu Chu Hải (sau đây gọi tắt là "Meizu"), chỉ dành cho sử dụng phi thương mại. Tất cả khách ghé thăm trang web phải đọc những tuyên bố, điều khoản này v.v.... trên trang web này một cách cẩn thận, và tuân thủ pháp luật và quy định về Internet. Việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc duyệt thông tin trên trang web, tải về nội dung của trang web, hoặc sử dụng những liên kết tới trang web của bên thứ ba được cung cấp sau đây, thì xem như người sử dụng đã hoàn toàn hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản trong Thông báo Pháp lý này, và đồng ý chịu tất cả các rủi ro và trách nhiệm pháp lý về việc duyệt trang web này.

1.2 Nội dung của Thông báo Pháp lý đôi khi có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó người sử dụng phải rất chú ý trong việc sử dụng trang web.

2. Điều Khoản Dịch Vụ

2.1 Tất cả thông tin và phần mềm trên trang web này được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG", không có bất kỳ đảm bảo hay điều kiện nào, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc đảm bảo chính xác, kịp thời và không vi phạm.

2.2 Trang web này chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan đến Internet. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể thực hiện việc thu phí vào mạng.

2.3 Những thông tin tham khảo hoặc liên kết trên trang web này được thiết kế để cung cấp cho người dùng một cách thuận tiện. Nội dung và những mô tả hoặc sản phẩm và dịch vụ của trang web được cung cấp trên những trang web liên kết này không chịu sự kiểm soát của Meizu, và do đó Meizu không chịu trách nhiệm đối với những trang web và nội dung sản phẩm hoặc dịch vụ này (bao gồm những liên kết tới trang web của bên thứ ba). Bất kỳ người dùng nào chọn sử dụng trang web của bên thứ ba phải chịu tất cả hậu quả và rủi ro đặt ra.

3. Sử dụng Nội dung trên trang web này

3.1 Trang web này không có trách nhiệm phải kiểm tra âm thanh, video, đề tài, hình ảnh và những tài liệu khác được người dùng tải lên một cách nghiêm ngặt, những người tải lên cần đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào được tải lên không vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của bên thứ ba. Trừ trường hợp được người dùng hay chủ thể quyền quy định khác, việc tải lên dữ liệu của người dùng sẽ được coi như được cấp phép, và Meizu có quyền mặc định là sử dụng miễn phí những tài liệu được tải lên trên trang web này.

3.2 Nếu bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào xem xét rằng nội dung của trang web có thể vi phạm căn cứ vào quyền và lợi ích hợp pháp của họ, thì phải đưa ra thông báo bằng văn bản cho Meizu để cung cấp chứng minh, giấy phép sở hữu của họ, liên kết cụ thể (URL) và chi tiết vi phạm. Khi nhận được những tài liệu pháp lý đó, Meizu sẽ gỡ bỏ nội dung liên quan đến việc vi phạm bản quyền này sớm nhất có thể căn cứ theo pháp luật.

4. Khước từ

4.1 Trang web này không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của người dùng hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc mất dữ liệu, mất mát do việc sao chép hoặc tải về thông tin hoặc tài liệu trên trang web này, cho dù dựa trên việc đảm bảo, hợp đồng, sai lầm cá nhân, hành vi sai trái, hoặc bất kỳ lý luận pháp lý nào khác, và cho dù khả năng mất mát như vậy đã được đề cập trên trang web này.

4.2 Trang web này có quyền quản lý và giám sát những thông tin và văn bản được người dùng tải lên và công bố căn cứ theo luật pháp, quy định quốc gia và quy tắc của diễn đàn, và các quy tắc của trung tâm phần mềm, nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho điều này.

4.3 Nếu các cơ quan chính phủ và cấp có thẩm quyền yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng căn cứ theo quy định của pháp luật và quy định hành chính, thì trang web sẽ cung cấp cho các cơ quan chính phủ và cấp có thẩm quyền dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hoặc cho mục đích an toàn công cộng, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

5. Luật và quyền tài phán

5.1 Bất kỳ tranh chấp nào do Thông báo hoặc việc sử dụng trang web này chịu sự chi phối của pháp luật Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

5.2 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thông báo hoặc việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thương lượng được, thì tranh chấp sẽ được chuyển tới tòa án nhân dân nơi Meizu đặt trụ sở để giải quyết.

6. Các quy định khác

6.1 Mặc dù Meizu đã thực hiện những biện pháp thích hợp nhằm tránh virus máy tính xuất hiện trên trang web, nhưng không có biện pháp an ninh nào hoàn hảo tuyệt đối trên mạng thông tin. Trang web này không được đảm bảo tuyệt đối khỏi virus máy tính, do đó người dùng phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa phù hợp của riêng mình. Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với virus máy tính.

6.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, trang web duy trì quyền làm rõ và giải thích Thông báo này.